Integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdaterades den 18 mars 2021.

1. Vi värnar om din personliga integritet

Belab Elbutik AB, org.nr. 556594-1126, (nedan Elon) vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur elon behandlar dina personuppgifter när du som kund eller kontaktperson hos en företagskund, besöker www.elon.se, köper varor och tjänster på elon.se och/eller i en av våra butiker, vid serviceärenden och i övrigt när du har kontakt med elon.

Vid frågor om elons integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

2. Personuppgiftsansvarig

elon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter behandlar elon?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Elon behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid besök på elon.se: IP-adress, Cookie-data

När du skickar meddelanden till oss via e-post, chatt, via våra kanaler i sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss: Namn, E-postadress

4. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning:

Lagringstider

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Elon lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

5. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

elon lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Elons åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

6. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. elon använder sig av Youtube API Services för att kunna spela upp innehåll från Youtube på elon.se. Youtubes Terms of Service finner du här. Googles Privacy policy finner du här.

elon använder Facebooks företagsverktyg, exempelvis sociala pluginprogram som knapparna Gilla och Dela och Facebook-inloggning. elon och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Facebooks sociala pluginprogram.

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Elon ska kunna interagera och ha kontakt med elon via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra elons kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för elons berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

elon och Facebook har ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att fastställa respektive parts ansvar för att efterleva kraven i GDPR vad gäller den gemensamma behandlingen. Elon rekommenderar även att du läser Facebooks integritetspolicy för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Ytterligare information om Facebook och deras behandling av personuppgifter finner du här.

7. Dina rättigheter

elon ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

elon kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av elon begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du inte vill att elon behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Elon har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Vad gäller de personuppgifter som lagras av Facebook till följd av Elons och Facebook gemensamma behandling (som beskrivs närmare under punkt 6 ovan) ansvarar Facebook för att möjliggöra dina rättigheter enligt ovan.

8. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. elon har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

9. Ändringar

elon har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn.

10. Kontakt

Tveka inte att kontakta elon om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:
Belab Elbutik AB
org.nr. 556594-1126
Sveavägen 122
113 50 Stockholm
08-234800
sthlm.sveavagen@elon.se